Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

Việt Nam là một quốc gia dân tộc tự chủ từ sớm. Nền độc lập, tự chủ của Việt Nam gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước trải qua hàng ngàn năm lịch sử.
Vào giữa thế kỷ XIX, thực dân Pháp tiến hành xâm lược nước ta, đánh sập thành trì chế độ phong kiến mục ruỗng của triều đình nhà Nguyễn, biến nước ta thành thuộc địa của Pháp, nhân dân Việt Nam bị sống trong kiếp đọa đày nô lệ....

Từ khóa: đề cương triết học, tư tưởng hồ chí minh, giáo trình môn tư tưởng, tài liệu môn tư tưởng, lý thuyết môn tư tưởng, ngôn gốc môn tư tưởng

pdf 136 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:102 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận