Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh

Xã hội Việt Nam trước khi Pháp xâm lược là xã hội phong kiến độc lập, nền
nông nghiệp lạc hậu, trì trệ. Chính quyền nhà Nguyễn đã thi hành chính sách đối nội,
đối ngoại bảo thủ, phản động… không mở ra khả năng cho Việt Nam cơ hội tiếp xúc
và bắt nhịp với sự phát triển của thế giới. Vì vậy, đã không phát huy được những thế
mạnh của dân tộc và đất nước, không tạo ra tiềm lực vật chất và tinh thần đủ sức
bảo vệ Tổ quốc, chống lại âm mưu xâm lược của chủ nghĩa thực dân...

Từ khóa: tư tưởng hồ chí minh, giáo trình tư tưởng hồ chí minh, phương pháp nghiên cứu, đại đoàn kết dân tộc, giải phóng dân tộc, lý luận mac lenin

doc 50 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:118 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận