TÍNH TOÁN TRẮC ĐỊA VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Trong thời gian qua,Trắc địa-bản đồ nước ta đã hướng tới hội nhập, định hướng theo sự phát triển của thế giới và khu vực. Một số phần mềm đã được ứng dụng ở Việt Nam làm cho những người trong công tác nghiên cứu phải vươn lên để phát triển các phần mềm có khả năng cạnh tranh. Do đó giáo trình Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu đã ra đời.

Từ khóa: giáo trình, giáo trình trắc địa, cơ sở dữ liệu, xử lý số liệu, mỏ địa chất, bình sai trắc địa, ma trận

pdf 222 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:212 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận