TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC THANH TRA

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng
tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát
triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân
loại, là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản
của cách mạng Việt Nam. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng
giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã
hội; về xây...

Từ khóa: đề cương triết học, tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác thanh tra, lý luận chính trị, Đảng Cộng sản Việt nam, cương lĩnh chính trị

doc 71 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:113 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận