Vật lý hiện đại (modern physics) - Chương 3

Nguyên tử là gì? Nguyên tử là gì? Nguyên tử là những block cơ bản của vật chất, xây dựng Nguyên tử là những block cơ bản của vật chất, xây dựng nên tất cả mọi vật xung quanh chúng ta. Cái bảng, không nên tất cả mọi vật xung quanh chúng ta. Cái bảng, không khí và ngay cả chúng ta đều được cấu tạo từ những khí và ngay cả chúng ta đều được cấu tạo từ những nguyên tử. nguyên tử. Người ta đã tìm ra được 90 loại nguyên tử tồn tại tự nhiên Người ta...

Từ khóa: thuyết điện tử, cấu tạo vật chất, cơ học lượng tử, vật lý lượng tử, điện tử trong vật rắn, nguyên tử

pdf 20 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:110 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận