Xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Tinh thần yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng dân tộc của dân tộc Việt Nam, đại đoàn kết dân tộc

Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
Văn hoá phương Tây:Người tiếp thu những nhân tố tiến bộ của tư tưởng dân chủ, bình đẳng, bác ái, tự do.

Văn hoá phương đông:Người tiếp thu những giá trị của nho giáo, phật giáo,…như tư tưởng nhân ái, lý luận yêu thương....

Từ khóa: Đạo đức cách mạng , người lãnh đạo, nhà lãnh đạo tương lai, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng, Đảng cộng sản

ppt 41 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:136 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận