Bảo hộ lao động nước ngoài– Nghề Hoá dầu (Thạch hoá)

Bảo hộ an toàn lao động (BHATLĐ) là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, tổng hợp các luật lệ, chế độ, các biện pháp về tổ chức, kỹ thuật nhằm để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thực hiện tốt chính sách bảo hộ lao động sẽ không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, giảm nhẹ sức lao động, dần đi đến triệt tiêu tai nạn, bệnh tật phát sinh trong quá trình sản xuất, tăng cường sức khỏe, bảo vệ tính mạng của người lao động....

Từ khóa: an toàn lao động, bảo hộ lao động, Thanh Hóa, nghề hóa dầu, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chính sách bảo hộ

pdf 17 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:163 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận