Giáo trình hóa học đất

Đất là một hệ thống động trong đó dung dịch đất là môi trường của các quá trình vật
lý, hoá học và sinh học trong đất. Dung dịch đất tồn tại ở trạng thái cân bằng động với các chất
vô cơ, chất hữu cơ, vi sinh vật và không khí đất. Vì thế nó đóng vai trò quan trọng trong sự
chuyển hoá và vận chuyển các phân tử và các ion cần thiết cũng như các phân tử và các ion có
hại trong một hệ sinh thái.
Hoá học đất bao gồm các phản ứng và các quá trình hoá học...

Từ khóa: hệ thống đất, giáo trình hóa học, hóa học đất, chuyên ngành hóa học, công nghệ hóa học, thành phần trong đất

pdf 36 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:107 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận