ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Từ Đại hội Đảng lần thứ 2 (2/1951) Đảng ta đã khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của đường lối chính trị, tư tưởng, đạo đức,
phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đối với Cách Mạng Việt Nam.
Đến Đại hội Đảng lần thứ 7 (6/1991). Đảng ta trân trọng ghi vào văn kiện ĐH: Đảng lấy tư tưởng Lenin, tư tưởng HCM làm nền
tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho hành động.
Đến Đại hội Đảng lần thứ 9 (4/2001) Đảng ta lại khẳng định và làm rõ thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng HCM.
Đây...

Từ khóa: đề cương bài giảng, tư tưởng hồ chí minh, đề cương môn tư tưởng, giáo trình môn tư tưởng, bài giảng môn tư tưởng, bài tập môn tư tưởng.

doc 43 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:121 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận