GIÁO TRÌNH: CRACKING XÚC TÁC TRONG SẢN XUẤT DẦU

Cracking xúc tác là một quá trình công nghệ đặc biệt quan trọng trong công nghiệp chế biến dầu mỏ. Thực hiện công nghệ cracking nhằm tăng tỷ lệ khối
lượng các sản phẩm nhẹ như, xăng ôtô, dầu hỏa, nhiên liệu Diezen...đặc biệt là cho xăng ôtô đạt chất lượng thương phẩm. Cũng qua quá trình crắc kinh xúc tác
còn cho ta những ôlêfin nhẹ làm nguyên liệu cơ bản cho hóa dầu như Etylen, Propylen....
Đăng nhập để bình luận