GIÁO TRÌNH HÓA HỌC PHÂN TÍCH

Hóa học Phân tích là một môn khoa học độc lập, nó là chuyên ngành riêng của Hóa học. Trong hóa học gồm có 4 chuyên ngành: hóa Vô cơ, hóa Hữu cơ, hóa phân tích, Hóa lý thì hóa Phân tích đóng vai trò quan trọng vì nó là một môn hóa học thực nghiệm được xây dựng trên nền tảng của hóa học Vô cơ hóa Hữu cơ và Hóa lý, nó gồm có phân tích định tính và phân tích định lượng.

Từ khóa: hóa học phân tích, giáo trình hóa học phân tích, bài giảng hóa học phân tích, tài liệu hóa học phân tích, hóa thọc thực nghiệm

pdf 217 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:110 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận