Giáo trình: Hóa học phân tích

Hoá học phân tích là một trong những kiến thức cơ bản ban đầu trong các môn học liên quan đến việc phân tích các sản phẩm dầu khí. Môn học này sẽ cung cấp cho các học viên các kiến thức cơ bản của Ngành phân tích hóa học, từ đó học viên sẽ tự hình thành các kỹ năng sử dụng các dụng cụ trong phòng thí nghiệm phân tích để có thể phân tích đƣợc các chỉ tiêu trong sản phẩm của dầu khí ở phần cơ sở, cũng nhƣ vận dụng sáng tạo các kiến thức...

Từ khóa: chuyên đề hóa học, chuỗi phản ứng hóa học, hóa học Phân tích, phân tích định lượng, phân tích định tính, định luật hóa học

pdf 441 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:182 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận