Giáo trình Luật kinh tế

Pháp luật kinh tế là một hỗn hợp các quy phạm pháp luật thuộc nhiều ngành luật khác nhau
liên quan đến toàn bộ đời sống kinh tế trong xã hội. pháp luật kinh tế bao gồm các quy phạm pháp
luật của các ngành luật có đối tượng điều chỉnh là các quan hệ kinh tế liên quan chặt chẽ với nhau
trong quá trình tổ chức, quản lý kinh tế và các hoạt động kinh doanh.

Từ khóa: giáo trình luật kinh tế, đại cương luật kinh tế, pháp luật kinh tế, quy phạm pháp luật, chủ thể luật kinh tế, hoạt động kinh doanh

doc 43 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:168 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận