Giáo Trình Mô Đun:THỰC TẬP VẬN HÀNH TRÊN HỆ THỐNG MÔ PHỎNG

Các nhà máy lọc hóa dầu hiện nay đều đƣợc thiết kế để có thể thực hiện
quá trình điều khiển máy móc thiết bị đƣợc thực hiện từ phòng điều khiển
trung tâm nhờ hệ thống điều khiển tự động. Nhân viên vận hành theo dõi hoạt
động máy móc thiết bị và điều khiển hoạt động toàn bộ nhà máy từ bàn điểu
khiển ở phòng điều khiển trung tâm.

Từ khóa: kỹ thuật- công nghệ, hóa học- dầu khí, vận hành mô đun, thiết bị hóa dầu, công nghệ hóa dầu, hệ thống mô phỏng

pdf 115 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:107 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận