Giáo trình: Giáo dục quốc phòng

Giáo trình nhằm:Giúp cho SV biết được những kiến thức cơ bản về quốc phòng (quân sự).Quán triệt mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc VN XHCN,Một số quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc, Xây dụng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Xây dụng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Phòng chống chiến lược 'diễn...

Từ khóa: tài liệu học đại học, giáo trình đại học, giáo trình quốc phòng, an ninh quốc phòng, quốc phòng toàn dân, giáo dục quốc phòng

pdf 226 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:116 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận