Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: Chương 3 - ThS. Nguyễn Văn Chương

Chương 3 Người giao tiếp mục tiêu - uy tín thuộc bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh trình bày về các nội dung mục tiêu giao tiếp, phương thức - giọng điệu giao tiếp, quy trình giao tiếp, uy tín và nâng cao uy tín của bạn.
Đăng nhập để bình luận