Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: Chương 9 - ThS. Nguyễn Văn Chương

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: Chương 9 Kiến trúc bài thuyết trình nhằm khái quát chung về bài thuyết trình, giới hạn những điểm chính, làm nổi bật ý tưởng chính, mở đầu và kết thúc hiệu quả, cấu trúc những lọai diễn từ khác, diễn từ có bản thảo và diễn từ ứng khẩu, giới thiệu diễn giả và thuyết trình tập thể.

Từ khóa: Cách giao tiếp tốt, Giao tiếp trong kinh doanh, Kiến trúc bài thuyết trình, Bài giảng kỹ năng giao tiếp, Môi trường giao tiếp, Giao tiếp kinh doanh

pdf 34 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:28/11/2014 | Lượt xem:117 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận